BASICO Tuần luật 2019-47 – Thiệt bầu đau bãi!

Bầu dồn phiếu là một quy định nhập khẩu rõ thật là hay ho, giúp cho nhóm cổ đông thiểu số vẫn cứ đàng hoàng có một vài ghế thành viên Hội đồng quản trị không cần sự đồng ý của bọn nắm giữ đa số theo Luật Doanh nghiệp năm 2005

File đính kèm