BASICO Tuần luật 2019-48 – Cấm thì được gì?

Thiên hạ bao la nhưng mà có bản là người nên giống nhau ở sự nguyện: Công chứng thì nhằm xác nhận một giao dịch xảy ra, còn lập vi bằng thì nhằm ghi nhận một sự kiện, hành vi diễn ra, mỗi tội khi chuyển hoá vào nước ta thì chúng cứ hoá gà ra cuốc

File đính kèm