BASICO Tuần luật 2019-42 – Thông tin tín dụng

Xưa nay, thông tin thị trường được ví quý như vàng, còn thông tín dụng thì đúng là kim cương trong ngành làm tiền muôn vàn rủi ro to nhỏ khó dễ.

File đính kèm