BASICO Tuần luật 2019-41 – Nhọc thân ngân hàng

Là những doanh nghiệp thương mại, nhưng ngân hàng lại phải gánh trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ và thực hiện thu thuế thay cho Nhà nước, nhất là đối với hoạt động thương mại điện tử.

File đính kèm