BASICO Tuần luật 2019-36- Gắn mào não trạng

Sau khi bị tư tưởng đối mới đập cho tơi bời khói lửa, mà ông Táo giao thông vẫn không chừa não trạng quản lý xe công nghệ 4.0 bằng thủ công 0.4, chân tay, mồm mắt, bắt bẻ, mè nheo.

File đính kèm