BASICO Tuần luật 2019-34- Hưởng dụng xung đột

Cái cũ rích của thiên hạ ta mang về đã mấy năm nay, đẩy vào Bộ luật Dân sự năm 2015 nhưng hầu hết dân tình vẫn chưa biết ngô khoai sắn ra răng, đó là quyền hưởng dụng.

File đính kèm