BASICO Tuần luật 2019-29 – Trói ta – thả tây

Có 2 thứ không ai né được là cái chết và nộp thuế, mà kinh doanh thì càng phải đóng thuế cho nước nhà, bất kể là tây hay ta, kể cả lỗ cũng vẫn có thuế lỗ.

File đính kèm