Tài chính cho Dự án

Năm 2014, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã lựa chọn BASICO làm hãng luật cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho Dự án Tái cấu trúc nợ.  Nhiều năm triển khai dự án này, các Luật sư tư vấn của BASICO đã giúp Vinalines lập phương án tổng thể về tái cấu trúc nợ, hỗ trợ pháp lý cho Vinalines thoái vốn tại các công ty thành viên, công ty con, công ty liên doanh; tư vấn giám sát các quy trình xử lý nợ của các Ngân hàng trong và ngoài nước đối với Vinalines; tư vấn, hỗ trợ đàm phán các hợp đồng, giao dịch và nhiều vấn đề pháp lý có liên quan.

Đây chỉ là một trong vô số những giao dịch tư vấn tài chính doanh nghiệp mà BASICO đã cung cấp tới nhiều khách hàng doanh nghiệp.

LS Hai DrawFlow

BASICO cung cp ti Khách hàng dịch vụ pháp lý toàn din v tài chính dự án và tài chính doanh nghip:

  • Tư vấn cho doanh nghiệp trong các giao dịch với ngân hàng, các tổ chức tín dụng quốc tế, các quỹ đầu tư giúp doanh nghiệp thu xếp nguồn tài chính phục vụ cho các Dự án;
  • Tư vấn pháp lý cho các phương án huy động vốn của doanh nghiệp;
  • Tư vấn xây dựng cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp giải quyết toàn diện các vấn đề về quản lý doanh thu, chi phí và tài sản doanh nghiệp;
  • Tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp;
  • Tư vấn phương án xử lý bất thường liên quan đến tài chính doanh nghiệp;
  • Các dịch vụ tư vấn tài chính khác.

Dịch vụ pháp lý liên quan